VisitNordvestkysten

Ydby Kirke

Landsbykirke

Kor og skib er opført af granitkvadre i romansk tid. Koret er antagelig opført som det første før resten af kirken. Nordvinduerne i skibet er oprindelige. Syddøren blev benyttet endnu o. 1870. Tårnet er opført o. 1500. Det er forneden opført af kvadersten derover af munkesten. Våbenhuset er af samme alder som tårnet. Kun våbenhuset blev ikke hærget af en stor brand i 1742. Dør og vinduer er fra 1929. Et sakristi på korets nordside stod endnu i 1769, men er nedrevet senest 1794. Under sakristiet har der været en gravkælder. Kirken var i 1726 ejet af Peder Nielsen Moldrup, Vestervig, og var i privateje, til den overgik til selveje den 1. januar 1911. Klokken er støbt af De Smithske Jernstøberier, Aalborg. En tidligere klokke, der ikke findes længere, bar indskriften: »Til din pris, Herre, lad mig lyde Og mange til dit hus indbyde. Søbt i året 1850 af P.P. Meilstrup i Randers.« Korbuen er hårdt medtaget af branden i 1742 og er repareret med cement. Kalkmaleriet omkring korbuen blev fritlagt i 1926 og menes at stamme fra reparationen efter branden. Bænkene er af nyere dato (første halvdel af 20. årh.) og er delvist kopieret efter ældre bænke. 

Alterbordet er fra gotisk tid. Det er muret op ad korets østvæg af gule munkesten og delvis kvadre. En halvrund granitkvader, der sikkert oprindelig har fungeret som tympanon, har en helgengrav, der nu er utilgængelig. I helgengraven opbevares en relikviekapsel af bly indeholdende benstumper og tøjstykker. Altertavlen er meget stor. Det er en lutheransk fløjaltertavle fra 1577, som major Moldrup til Vestervig købte til kirken efter branden. Den stammer muligvis fra Budolfi kirke, Aalborg, men blev sat til salg, da domkirken fik en ny altertavle i 1689. Rammen på altertavlen har montanter, et udbredt motiv på nordjyske altertavler. Alterstagerne fra 1655 er egentlig verdslige bordstager. De er kun 20 cm høje. En messehagel, der blev reddet ved branden, blev kasseret, og i stedet anskaffede man to nye. 

Døbefonten er en moderne efterligning af en thybofont. Indvendigt i bunden er hugget: B J 1914. En døbefont af fyrretræ udført af snedker Bundgaard 1743 findes nu på Nationalmuseet. Fadet er fra Nürnberg o. 1575. Motivet er spejdere med vindrueklase.

Prædikestolen er fra 1743. Den har karnap og har i alt 6 fag. To smalle fag flankerer karnappen. Storfelterne indrammes af brede lister. De har bueslag af spinklere lister. Nedhængene er udsavet. Storfeltet længst mod vest har en stor vinge med muslingeskal. Lydhimlens plan svarer til stolens. Prædikestolen blev istandsat i 1930, hvor man fjernede en egetræsbemaling fra 1869. Korbuekrucifixet med sidefigurer menes at være samtidig med korskranken, der blev fjernet i 1869, og som nu befinder sig på Nationalmuseet. Stafferingen er fornyet i 1930. Ligesom kirkens øvrige inventar er pulpituret i kirkens vestende udfærdiget af snedker Bundgaard 1743. Og ligesom altertavle og prædikestol blev det egetræsmalet i 1869 af Gjørup. Tre ovale stykker fortæller om branden. Natten til 6. november 1742 nedbrændte kirken som følge af lynnedslag. Branden hærgede kor og skib, mens kun våbenhuset blev skånet. Af inventaret blev kun reddet kalk, disk, messagel og klokke. Skriftestolen står i korets sydvestlige hjørne. 

Margit Dahl, Sognepræst

Doveroddevej 17
Boddum
7760 Hurup Thy

97 95 90 09 / 30 89 18 44