VisitNordvestkysten

Villerslev Kirke

Landsbykirke.

Skib, kor og apsis er romanske. Koret og apsis er omsat ved en større istandsættelse af kirken i 1910. Norddøren er tilmuret, mens syddøren stadig anvendes. Tårnet er sengotisk. Det er opført af kvadersten forneden og ellers af gule munkesten. Våbenhuset er af nyere dato. Våbenhusets tag er teglhængt, mens de øvrige bygningsdele er blytækket. Dør i tårnets nordside. Den tilmurede norddør med tympanonfelt. Under vinduet øst for norddøren findes en kvader med et kors. Ligearmet græsk kors i kvader under vindue øst for norddøren. Kirkeklokken er støbt af S. Frich’s Efterfølger, Århus, 1887. Kirken blev privatejet i 1720. 1. januar 1913 blev den selvejende. Kragstenene på korbuen er ensartede. På sydsiden er profilerne omløbende. I skibets vestvæg ses den tilmurde dør til tårnrummet. Muren mellem skib og tårnrum omtales allerede i 1713. Der er fladt bjælkeloft i både skib og kor, mens tårnrummet har haft en hvælving. Stolestaderne er af nyere dato. De afløste nogle ældre fra 1611. En skriftestol og en degnestol fra begyndelsen af 1600-tallet findes ikke mere. Den ene lysekrone er fra 1836 og bærer indskriften: »Peder Søe og Gjertrue Terk., Christen Christensen og Hustru« 

Alterbordet er romansk og består af granitkvadre. Det er dog blevet ommuret i forbindelse med omsætningen af muren i koret. Altertavlen er af Næssundtype fra slutningen af 1500-tallet. Tavlen er trefløjet. De glatte søjler med bladskeder er karakteristisk for denne type. Kapitælerne har en lille bladkrans over et glat bælte. Tavlen afsluttes foroven af tre trekantgavle med spir både på toppen og ved foden. De fire fodspir har englehoveder. Felterne er indrammet af en kraftig tandsnitfrise. Gennem tiden har der været flere malerier. Ved en restaurering i 1973-74 blev Jens Jensen Thranes nadverbillede fra 1710 fremdraget. På fløjene har der været billeder af Korsfæstelsen og Himmelfarten – formentlig også af Thrane. Disse billeder var man dog ikke i stand til at redde, så pladsen blev udfyldt af indstiftelsesordene. Alterstagerne er fra 1613.

Døbefonten er romansk og udført i granit. Den er af thybo-typen. Den er ophugget i moderne tid. Der er afløb i bunden. I 1718 blev den stafferet af Anders Gundal. 

Prædikestolen, der er fra 1627, består af 6 fag, hvoraf de tre udgør en karnap. Den er beslægtet med den i Harring kirke. Storfelterne har arkader med æggestav og riflede pilastre med listekapitæler. Felterne adskilles af glatte søjler med joniske kapitæler. Malerierne i storfelterne er udført af Anders Gundal i 1718 efter, at stolen et par år forinden var blevet istandsat af Peder Christensen Rafn.

Lydhimlen er samtidig med prædikestolen og har samme grundform som denne.

Korbuekrucifixet er fra o. år 1500. Korstræet er nyt, ligesom stafferingen heller ikke er oprindelig. De to figurer, der opsat på hver side af korbuen, er samtidige med krucifixet. De to Kristus-figurer minder så meget om hinanden, at man må antage, at samme person har udført dem. Se f.eks. tornekronen. De menes at stamme fra en altertavle. 

Længer østpå på nordvæggen ses det, hvordan hele væggen har været udsmykket med tre rækker billeder inddelt i arkader på samme måde og med samme hånd som kalkmaleriet i Helligsø kirke.

Motiverne i rækken herunder er vanskelige at tyde. Niels Saxtorph skriver i Danmarks Kalkmalerier, 1997, side 212: »Derunder en gruppe folk med en syg(?) foran en siddende mand i almindelig påklædning, altså ikke Jesus. Desuden en udendørs scene med hunde eller geder, det er ikke til at se! To legende børn og deres forældre.«

Den nederste billedrække er helt dækket af bænkene. en tomastede skonnertbrig «Limfjorden» er udført af tømrer Ivar Sørensen og skænket til kirken af en kreds i menigheden i 1975.

Lillian Risum, Sognepræst (kbf)

Lethsvej 9
7755 Bedsted Thy

97 95 11 33