©  Foto:

Vandplasken

Vandplasken ligger ved Kærsgård Strand og har et helt særligt dyre- og planteliv. Her kan man om efteråret opleve det særlige naturfænomen Sort Sol, når stærene samler sig. 

 

Nørlevkæret og Vandplasken ved Kærsgård Strand ligger neden for den gamle kystskrænt. Kombinationen af årtiers afgræsning, rent, næringsfattigt vand og kalk i jordbunden er medvirkende til, at området rummer en helt unik flora. Herudover er området også helt speciel i forhold til mosser, larver, svampe og insekter. I Danmark er det sandsynligvis det område, der rummer flest sjældne og halvsjældne arter. Her findes f.eks. vendsyssel-gøgeurt, sort skæne og sommerfuglen okkergul pletvinge. Området er udpeget som Natura 2000 område og fredet. Der er ikke offentlig adgang i de mest sårbare og værdifulde områder.

Lobeliesøen ”Vandplasken” er udpeget som særligt naturvidenskabeligt interesseområde pga. dens beliggenhed i det upåvirkede og fredede klitområde. Området omkring Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å er et varieret klitlandskab, som dels ligger på hævet havbund og dels oven for stenalderhavets kystlinie. Klitterne er overvejende kalkholdige og meget artsrige. Der er ikke offentlig adgang i indhegningen, hvor der, af hensyn til fredningen, afgræsses af kreaturer.

Fra stenalderhavets gamle kystskrænt, ‘Lien’, har den fugleinteresserede god udsigt over ”Vandplasken”.

 

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish