©  Foto:

Ørum Sø

Sø i den sydlige del af Nationalpark Thy.

Ørum Sø er en 425 hektar stor, omkring 2 m dyb sø i Sydthy. Den dannede frem til midten af 1800-tallet et sammenhængende søområde sammen med Roddenbjerg og Flade Sø der ligger vest for søen. Afvandingsprojekter der påbegyndtes i 1868 har adskilt søerne. Projektet lykkedes og i nogle år høstede man store mængder hø på 1.200 ha søbund der var blevet indvundet, men blev allerede opgivet efter 7 år på grund af for høje omkostninger til pumper og vedligehold af kanaler. Ørum Sø har i den nordøstlige ende tilløb fra Hvidbjerg Å der kommer fra Ovesø. og danner med disse et EF-habitatområde. Den har afløb gennem en kanal med sluse ned til Krik Vig i nordenden af Nissum Bredning i Limfjorden. Ikke langt fra tilløbet ligger ud til åen voldstedet efter Ørum Slot.

Ørum Sø er en del af Nationalpark Thy og en del af Natura 2000-område nr. 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø og er habitatområde

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish