©  Foto:

Geddal Strandenge

Geddal Strandenge blev genskabt som naturområde i foråret 1992.

Fjordens oversvømmelser vil omdanne markerne til lavvandede småsøer og strandenge med en naturlig plantevækst tilpasset saltholdig jordbund.

I området ved Geddal Strandenge er der observeret omkring 30 forskellige arter af fugle. Mange er sjældne, og det genskabte vådområde kan forhåbentlig gavne bestandene af bl.a. grågås, brushane og vibe. Også den lille bestand af oddere, der stadig findes ved Sdr. Lem Vig, har glæde af strandengene med det rige plante- og dyreliv.

Om sommeren bliver strandengene græsset med kreaturer eller får om sommeren for at hindre en for kraftig tilgroning med tagrør. Området er et godt levested for mange planter og vadefugle. Om vinteren når stormene presser vand ind over diget, svulmer strandsøerne op til en større lagune, hvor vandfugle kan raste og søge føde i ly for Limfjorden.

Parkeringsplads med informationstavle, borde og bænke. Færdsel tilladt på de afmærkede stier.

Geddal Strandenge er dannet ved landhævning og aflejring af sand ført op med havstrømmen langs kysten sydfra. 12 m høj klint, formet af havet i stenalderen.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish