©  Foto:

Ålvand Klithede

Klithede landskab med gode muligheder for at se traner og krondyr.

I Ålvand findes der flere naturtyper, som i kraft af deres store arealmæssige udstrækning eller deres høje naturkvalitet er af international betydning. Dette skyldes, at der er tale om store sammenhængende klitområder i noget nær naturtilstand. Det vil sige med fri dynamik, naturlige vandstandsforhold og et veludviklet og varieret plante- og fugleliv. Således forekommer en pæn del af nationalparkens klitheder, klitlavninger og næringsfattige søer i dette område. Flere af de lavvandede, næringsfattige søer er lobeliesøer, opkaldt efter den sjældne plante Tvepibet Lobelie. Af andre vigtige naturtyper må især nævnes de grå klitter.

Ålvand rummer sjældne planter som orkideen hjertelæbe, sortgrøn og gulgrøn brasenføde, pilledrager, krybende ranunkel og fin bunke. Som fuglelokalitet er området især værdifuldt for tinksmed, trane og flere arter af gæs. Blandt andet raster 8-12.000 kortnæbbede gæs på træk i foråret. Ålvand Klithede er også kendt for odder samt strandtudse, spidssnudet frø og markfirben.

I de senere år har der etableret sig en stor bestand af krondyr, som ofte kan iagttages på de åbne vidder på Ålvand Klithede og i de nærliggende plantager. Specielt i brunsttiden er det en stor oplevelse at se og høre hjortene, når de kæmper om hindernes gunst. I denne periode er hjortene ofte helt sorte at se på, fordi de ruller sig i mudderhullerne, de såkaldte sølehuller.

I 2012 blev der opført et fugletårn i sydkanten af Tvorup Klitplantage med adgang til fods eller på cykel gennem plantagen. Herfra er der en god udsigt ud over hele Ålvand med mulighed for at komme tæt på traner og krondyr ved hjælp af en god kikkert.

Følg os:

VisitNordvestkysten © 2024
Danish